0730 Växtjord A naturgödslad

481,00 kr856,00 kr

Om produkten

Växtjord typ A naturgödslad

Växtjord typ A är en rotogräsfri jord som innehåller sand för att skapa struktur och lera för att öka vatten- och näringshållande förmåga samt organiskt material som också håller fukt och näring samt främjar etableringen.

Vi eftersträvar att siktkurvan ska följa gränsvärdena i AMA anläggning 20, tabell: AMA DCL.11/1 jord A. Då det råder brist på viss typ av natursand i flera regioner, kan vi inte garantera att andelen grovsilt och finsand kommer upp till efterfrågad nivå och därmed uppfyller kraven enligt AMA.

Jorden är gödslad med kravgodkänd naturgödselmedel Biofer. Näringsämnena från gödslet löses upp långsamt med mikroorganismernas hjälp. Dessa är mest aktiva under den varma årstiden då växterna kan ta upp näringen som finns löslig i markvätskan.

 

Användning

Passar som växtjord till buskar och träd där man önskar skapa ”normala” fuktförhållanden. Kan även användas till underlag för gräsytor då mullhalten är relativt låg.

För buskplantering rekommenderas minst 40 cm lager av växtjord. För trädplantering måste jordgropens djup och bredd anpassas till platsen och omgivande marken. Trädets storlek har också betydelse för planteringsgropen. Större träd väger så pass mycket så det kan vara till en fördel och lägga ett lager med makadam under trädet. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad. Mineraljorden under växtjorden ska vara genomsläpplig och siktkurvan ska harmoniera med växtjorden.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning. Växtjord typ A är inte helt optimal till perenner, köksträdgård eller sommarblommor. Dessa växter behöver en jord med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E, Frilandsjord eller Rabattjord.

 

Skötsel

Jorden är levererad grundgödslad och mängden är anpassad till att räcka första säsongen. Växter behöver dock underhållsgödslas årligen för bra och frisk tillväxt. Underhållsgödsling bör tillföras i början av växtsäsongen. Hasselfors Garden har olika typer av natur- och mineralgödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen

Varudeklaration

  • Varutyp: Mineralbaserad växtjord
  • Siktning: 20 mm
  • Lerinnehåll: 5-15 vikt% av mineralinnehåll
  • pH-värde: 5,5-7,5
  • Ledningstal: 1,5-4,0
  • Mullhalt: 5-8 vikt %
  • Volymvikt: ca 1250 kg/m3

Sammansättning: Sand, torv, lera Kan innehålla kompost och mindre mängder natur-, eller bergkross

Tillsatser: Biofer (kalk)

Övrigt: Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till stukturen i jorden. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

VIKTIGT: Kompaktera inte terassen under växbädden eller växtjorden i onödan. Kompaktering påverkar jordens porositet markant och försämrar växternas förmåga att etablera sig.

Rulla till toppen