Mottagning

Östgöta Grus & Berg tar emot följande material:

Schakt

Rena schaktmassor. Massorna ska vara provtagna och klassade MRR – mindre än ringa risk för förorening. Ingen inblandning av geotextil, plast, tegel, betong, trä, stubbar, buskar, skrot, asfalt etc tillåts. Inga spår av invasiva arter får förekomma.

Samma regler som för rena schaktmassor.

Trädgårdskompost, såsom gräsklipp, blommor och finare buskar.

Endast rena massor. Får ej förekomma jord/gräs. Tjärasfalt är förbjudet att tippa. Förorenade jord- och schaktmassor får inte avlämnas i täkten.

Rena betongmassor. Massorna ska vara provtagna- inga föroreningar får förekomma.

Information om mottagning

Alla massor ska redovisas på en avlämningsblankett som lämnas in till Östgöta Grus (ostgota@grusoberg.se) senast en arbetsdag innan tippning ska påbörjas. Avlämningsblanketten ska innehålla uppgifter om företag, massornas ursprung, ungefärlig mängd, samt uppgift om eventuell provtagning (ett måste vid schaktmassor). En beskrivning av massorna ska alltid göras. En avlämningsblankett ska skrivas per objekt. När tippningen är utförd ska en tipplista fyllas i och lämnas in till kontoret, vid arbetsdagens slut.

Det är alltid avlämnarens ansvar att se till att lämnade massor är fria från föroreningar. Skulle förorenade massor tippas av i täkten, debiteras avlämnaren kostnader för lastning och transport till godkänd avfallsmottagare, tippavgift, arbetstid plus ett vite om 10.000 kronor.

OBS Avisering om tippning för ett godkännande ska ske en arbetsdag innan utförande till ostgota@grusoberg.se / 010-234 81 80. Om detta missas finns det risk att vår personal nekar tippningen. Tippavgift enligt gällande prislista.

Behöver ni hjälp med hantering av KM massor? Kontakta oss så har vi en lösning.

Rulla till toppen